Hyvinvointialueiden asukkailla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiseen asuinpaikasta riippumatta.

Vihdin Keskusta toimitti Keskustan puoluekokoukselle aloitteen, jossa ottettiin kantaa hyvinvointialueiden asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin ja niiden yhdenmukaisuuteen.

288. Keskustan Vihdin kuntayhdistys: Avoimen demokratian digitaaliset työvälineet käyttöön kaikille hyvinvointialueille

Laki hyvinvointialueille määrittelee, että alueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Laki säätää osallistumisen minimin, mutta alue itse päättää, miten kunnianhimoisesti kaikkien asukkaiden ääni halutaan saada kuuluville. Riskinä on, että toisilla alueilla osallistaminen jää minimivaatimustasolle tai osallistamistilaisuuksia järjestetään vain hyvinvointialueen keskuskaupungeissa.

Hyvinvointialueiden asukkailla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiseen asuinpaikasta riippumatta. Valtakunnallisesti yhtenäisillä digitaalisilla palveluilla osallistamisen saavutettavuutta voidaan parantaa.

Vihdin Keskusta esittää, että hyvinvointialueille tuodaan käyttöön oikeusministeriön otakantaa.fi -palvelu sekä nykyisten kuntalaisaloite.fi ja kansalaisaloite.fi -palveluiden rinnalle uutena hyvinvointialoite.fi -palvelu. Näiden digitaalisten kanavien kautta osallistamisen keinot olisivat avoimet ja yhtenäiset koko Suomessa.

Puoluekokouksen vastaus:

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toimiva demokratia edellyttää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon. Tätä on edistettävä kaikin keinoin. Osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi ja vahvistamiseksi hyödynnetään monikanavaisia ja vuorovaikutuksellisuutta edistäviä erilaisia viestintävälineitä, joita ovat fyysiset osallistumistilaisuudet ja erilaiset digikanavat ja alustat. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen tekee osallistumisen saavutettavammaksi pidempien etäisyyksien päästä.

Keskusta korostaa, että on tärkeää varmistaa, että koko Suomessa on toimivat ja kattava laajakaistayhteydet. Digitalisaation hyödyntämiseen on myös tarjottavat riittävästi opastusta, tukea ja neuvontaa eri väestöryhmille. Myös työntekijöiden digiosaamiseen on kiinnitettävä työpaikoilla huomiota ja siihen on tarjottava koulutusta.

Digitaaliset vaikuttamisen tavat eivät voi olla ainut tapa osallistua ja vaikuttaa asioihin. Niiden rinnalla pitää olla tarjolla myös muita vaikuttamisen tapoja.

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen