Matti Vanhanen osallistui Vihdin Keskustan virtuaalitupailtaan

Keskustan Vihdin kuntayhdistys järjesti tiistaina 25.5. 2021 virtuaalisen tupaillan, jonka vieraaksi saapui ministeri Matti Vanhanen. Kunnan terveisensä ministerille toimitti Keskustan Vihdin kuntayhdistyksen puheenjohtaja Mikko Lasanen. Tilaisuuden juontajana toimi Vihdin Keskustan kuntavaaliehdokas Susanna Tiirikainen. 

Illan aiheita olivat mm. polttoaineverotus, lisääntyneen etätyöskentelyn vaikutukset, kestävän kasvun ohjelma eli EU:n elpymisrahasto, tunnin juna-hanke ja valtatie 25:n kehittäminen. Lisäksi keskusteltiin soteuudistuksesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta.

Ministeri Matti Vanhanen totesi, että polttoaineveroa ei tulla korottamaan tällä hallituskaudella. Hän selvensi tulevia suunnitelmia kertoen, että tavoitteena on siirtyä malliin, jossa huomioidaan ammattiliikenteen tarpeet ja alueelliset vaihtelut teiden käytön määrän ja niille kohdistettujen valtion tukien suhteen. Edellisellä hallituskaudella (Kesk, PS & Kok) ottivat tavoitteeksi liikenteen päästöjen puolittamisen vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä. Näistä tavoitteista ⅔-osaa on jo saavutettu aiemmilla päätöksillä ja loppuosa tullaan saavuttamaan edistämällä vähäpäästöistä liikennettä ja etätyötä. Etätyöskentelyn vaikutus liikennepäästöihin on todettu olleen merkittäviä koronavuoden aikana. 

Vanhanen totesi, että etätyö on tullut jäädäkseen. Kunnissa se on huomioitava mahdollistamalla ja tukemalla paikallista yritystoimintaa. Ostovoima ei keskity enää suurten kaupunkien keskusta-alueille vaan se siirtyy kuntien asuin/etätyöskentelyalueille. Kuntien elinvoiman kehittymisessä tulee siis huomioida nämä uudet mahdollisuudet ja kunnissa tulee miettiä miten voidaan parhaiten aktivoida paikallista yritystoimintaa tukemaan tätä kehitystä. 

EU:n elpymisvälineestä saatavia varoja ohjataan pääasiassa digitaalisuuden edistämiseen ja energiatalouden muuttamiseen päästöttömäksi tai tai niiden siirtyminen uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Nettiyhteyksien kehittämisen osalta Vanhanen totesi, että haja-asutusalueiden kiinteiden yhteyksien parantamiseen tullaan käyttämään EU:n elpymisvälineen lisäksi valtion avustuksia, ja sen lisäksi kuntien tulee tehdä investointipäätöksiä sekä tehdä aktiivista yhteistyötä operaattoreiden kanssa. Öljylämmityksestä luopumiseen on tulossa tukea, joka antaa noin 20-30 000 taloudelle tai esim. seurojentaloille mahdollisuuden vaihtaa lämmitysmuotonsa ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. Hän muistutti myös, että kuntien tulee olla aktiivisia tämän asian edistämisessä.

Tunnin juna-hankkeeseen liittyen Vanhanen totesi että Suomen suurista pääratahankkeista Turku-Helsinki -junahanke on hyvin edennyt, mutta etätyön lisääntyminen saattaa heikentää matkustamisen tarvetta, joten tässä vaiheessa on vaikea arvioida radan hyötykustannussuhdetta. Rahoitusjärjestelyistä hän totesi, että radanvarren asemien ympäristöjen kaavoituksen pohjalta tonttien myyntituloja tulisi käyttää ratayhtiön rahoittamiseen, ja sen lisäksi junaradan käytön pitää tuottaa riittävästi, jotta hanke olisi kannattava. Hinnalla millä hyvänsä hanketta ei tule toteuttaa eikä hankkeen kannattavuutta voida laskea sillä periaatteella ettei velkaa makseta koskaan pois. Tulevia vihtiläisiä kuntapäättäjille hän evästi, että Lohjan ja Vihdin tulee nähdä tämä yhteisenä tavoitteena ja tehdä yhteistyötä asian suhteen. Joukkoliikenteen hinnoitteluperiaatteita tulisi myös miettiä uudelleen, lisääntyneen etätyöskentelyn johdosta, jotta junalla kulkeminen olisi työmatkaliikenteen osalta järkevä vaihtoehto.

Soteuudistuksesta Vanhanen totesi tavoitteena olevan, että toiminta järjestetään siten, että palvelut ja kustannukset saadaan tasoitettua valtakunnallisesti ja että suuremmat järjestäjävastuut takaavat sen, että tekniikan ja lääketieteen kehittyminen voidaan hyödyntää parhaalla tavalla. Terveellä tavalla keskittäminen on kansalaisten kannalta järkevää. Uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen suhteen hän evästi, että ei kannata tehdä suuria investointeja, todeten kuitenkin että lakisääteisesti peruspalvelut tulee järjestää lähellä eikä yletön keskittäminen terveydenhuollon osalta ole kannattavaa. Perusterveydenhuollon osalta saavutettavuus on oleellisen tärkeää, jotta palveluja käytetään. Liikkuvien palveluiden ja etäpalveluiden hyödyntäminen on myös osa tulevaisuutta. Soteuudistuksen avulla voidaan varmistaa, että lääkäreitä riittää ja heitä ohjataan myös sellaisille paikkakunnille, jonne on tähän saakka ollut vaikea saada lääkäreitä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa tavoitteena on se, että maaseuturakentamista helpotetaan. Työ ei ole vielä valmis, mutta nyt jo tiedämme että pienissä (alle 30 neliötä) rakennuksissa voitaisiin siirtyä ilmoitusmenettelyyn ja poistaa lupahakemusmenettely kokonaan. Emätilatarkastelun osalta Vanhanen totesi Keskustan tavoitteena olevan, että tästä ajattelusta päästäisiin eroon kokonaan. Vanhanen nosti myös esiin, että jätevesiasetuksen uudistamisen myötä pohjavesien pilaantumisen uhalla tai pelolla ei enää voida maaseudulla rakentamista kieltää.

Yleisökysymykseen Nurmijärven ja Vihdin välisten yhteistyömahdollisuuksien osalta Vanhanen totesi että valtatie 25:n kehittämisen osalta mahdollista yhteistyötä voisi olla esimerkiksi yritystoiminnan vahvistamiseen liittyen. 

Lopuksi Vanhanen kertoi tunnelmistaan omakotitalon rakentamisen valmistumisen sekä valtiovarainministerin tehtävän päättymisen johdosta, todeten että “projektit ovat nyt maalissa”. Vanhanen kertoi olevansa hyvissä tunnelmissa, kertoi kuluneen vuoden olleen mielenkiintoinen koronakriisin keskellä ja odottavansa nyt rauhallisempia tehtäviä. Hän kertoi luottavansa siihen, että kokenut Annika Saarikko pärjää hyvin valtiovarainministerin tehtävässä.

Vanhanen arvioi keskustalaisena tämän hallituksen politiikkaa talouden näkökulmasta ja totesi että tällä kertaa koronan tuoman talouskriisin jälkeen pyritään uuteen ajattelutapaan, ja päätöksenteossa pyritään siihen että elpymisellä saadaan yhteiskunta ja yritykset pyörimään täysillä, ja vasta sitten aletaan pohtia menojen leikkaamista julkisen talouden tasapainottamiseksi. Jos tässä onnistutaan niin vaikutukset ovat hyvin merkittäviä. Huolestuttavana Vanhanen piti kuitenkin sitä, että suhtautuminen velanottoon on muuttumassa, eikä asiassa olla niin varovaisia kuin olisi hyvä olla. Lopulta velat pitää kuitenkin maksaa, ja Suomen pitää huolehtia velkakestävyydestä. Vanhanen kommentoi myös, että ministeriössä huolestuttaa se, että poliittiset puolueet yrittävät keskittyä olemaan “liian puhtaita” ideologioiltaan ja etsitään keinotekoisia vastakkainasetteluja. Keskellä on kuitenkin vahva Keskusta, joka pyrkii rationaalisiin kompromisseihin. Maltilliselle Keskustalle ei riitä huomiota tässä kärjistyneessä tilanteessa, ja toimivien enemmistöjen aikaansaaminen on vaikeampaa. Kompromisseja on kuitenkin pakko tehdä, sillä yhteiskunnan eriäviä mielipiteitä tulee sovittaa yhteen. Hän korosti, että ehdottomien kantojen ja periksiantamattomuuden tiellä ei päästä eteenpäin: Ehdottomuus ei sovi demokratiaan, vaikka tämänsuuntainen kulttuurinen kehitys onkin nyt valtaamassa alaa ympäri eurooppaa. Keskustan riveissä tulee olla riittävän vahvoja voimia, jotta voidaan rakentaa siltoja ääripäiden välillä.

Mikko Lasanen välitti kunnanjohtaja Erkki Eerolalta terveisiä tunnin juna-hankkeen ja valtatie 25:n osalta. Hän nosti esiin sen, että Vihdin kunnan kannalta on erittäin tärkeää varmistaa ratayhteyden riittävän rahoituksen saaminen ja rakentamisen aloittaminen kaavaillussa aikataulussa. Lisäksi hän välitti tiedon, että Vihdin kunnan näkökulmasta valtatie 25:n kunto on erittäin heikko tien käyttömääriin nähden. Paremmasta tiestä hyötyisi koko seutukunta, liikenneturvallisuus paranisi ja laskelmat osoittavat että kustannushyötysuhde on hyvä. Vanhanen lupasi nämä terveiset välittää uudelle valtiovarainministerille Annika Saarikolle. Hänen mukaansa isoissa liikennehankkeissa on tavoitteena tehdä 12 vuoden liikennesuunnitelma, joka rullaa eteenpäin tarpeen mukaan. Suunnitelmassa on tavoitteena pitkäjänteisyys ja kriteeristöjen yhtenäistäminen, kustannushyötysuhde on olennainen tekijä, jotta rahat ohjautuvat sinne, missä sillä eniten saadaan aikaan. Hän arvioi että valtatie 25:n kunnossapito on tärkeä ja oleellinen asia saattaa kuntoon. Tallenne tilaisuudesta on nähtävissä Vihdin Keskustan facebook-sivuilla.